O NÁS

Na základě posouzení dlouhodobějších trendů a potřeb zdravotního zajištění české sportovní reprezentace a zejména po jejich projednávání zdravotnickým týmem ČOT během OH 2012 a po jejich skončení, dospěla většina zdravotníků (lékařů, fyzioterapeutů a masérů) reprezentačních družstev k názoru založit občanské sdružení, které by dle stanov mělo tyto cíle a poslání:

  • Sdružení se zakládá za účelem prosazování potřeb zdravotního za- bezpečení českého vrcholového sportu a české sportovní repre- zentace. Podílí se na tvorbě koncepcí vrcholového sportu a jeho zdra- votního zajištění.
  • Úzce spolupracuje s Českým olympijským výborem a jeho Lékař- skou komisí.
  • Je partnerem pro další organizace, které se podílejí na organizaci a zabezpečení českého sportu, rezortní i mimorezortní složky a pro odborné společnosti, které ovlivňují úroveň zdravotního zabezpečení vrcholového sportu.
  • Zajišťuje vzájemnou odbornou i organizační komunikaci mezi jed- notlivými členy sdružení a odbornou veřejností.
  • Cílem je neustále zkvalitňování zdravotního zabezpečení vrcholo- vého sportu a české sportovní reprezentace a tím i zvýšení podílu na její dobré výslednosti. Dalším cílem je přispívat k minimalizaci zdravotních rizik při vrcholovém sportu a ke zdravému vývoji sportovně talentované mládeže.

Sdružení bylo založeno ustavující schůzí, kde byly Stanovy schváleny a zvolena výkonná rada ve složení PaedDr. Vladimír Brejcha, Doc. MUDr. Milan Handl, Stanislav Hervert, MUDr. Martin Koldovský, MUDr. Petr Krejčí, MUDr. Jana Martinková, MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Robert Válka, MUDr. Jaroslav Větvička. Předsedou sdružení byl zvolen MUDr. Větvička. Zároveň byly nastíněny úkoly a témata pro nejbližší období (viz zápis).